(سازمان منطقه آزاد چابهار)

 • سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
 • دفتر مرکزی: استان سیستان و بلوچستان، چابهار ، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
 • تلفن: 35312200(054) )
 • دورنگار: 35312229(054) )
 • 9971758711 کد پستی:
 • دفتر تهران: تهران خیابان خالد اسلامبولی نبش خیابان 29 پلاک 19 واحد یک
 • تلفن: 4-88879373(021)
 • 88782520(021)
 • معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری
 • دفتر مرکزی: استان سیستان و بلوچستان، چابهار ، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
 • تلفن: 53267010 (061تلفن: 35312247(054)
 • دورنگار: 35312247(054)
 • مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
 • دفتر مرکزی: استان سیستان و بلوچستان، چابهار ، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار
 • تلفن: 35312296(054)